Bli vår kollega

Vill du vara med och bidra till en spännande och växande bransch?
Sök någon av våra lediga tjänster eller skicka in en spontanansökan idag.

Redo för nya kliv i din karriär?

Vi tror på att framgång skapas när passion och drivkraft möter teknik. Med rätt verktyg skapar vi på Juneporten möjligheter varje dag genom att skapa nytt liv i begagnade fordon eller maskiner. Genom ett tätt samarbete mellan alla medarbetare skapar vi en värdefull tjänst där vi samtidigt bidrar till en hållbar miljö.

Personligt

För oss är det viktigt att på ett personligt sätt bemöta våra köpare och säljare

Innovativa

Vi försöker hela tiden utmana branschen för att utveckla marknaden framåt

Kunskap

För oss är kunskap en viktig byggsten i vår verksamhet där vi rådgiver våra kunder

Personligt

För oss är det viktigt att på ett personligt sätt bemöta våra köpare och säljare

Innovativa

Vi försöker hela tiden utmana branschen för att utveckla marknaden framåt

Hållbarhet

Vi har en cirkulär affärsmodell där vi hittar nya köpare på begagnade objekt

Växande bransch

Auktioner är något som blivit populärt och en marknad med stor tillväxt

Teamwork

På Juneporten så jobbar vi nära våra kollegor och hjälps åt i vardagens utmaningar

Kunskap

För oss är kunskap en viktig byggsten i vår verksamhet där vi rådgiver våra kunder

Hållbarhet

Vi har en cirkulär affärsmodell där vi hittar nya köpare på begagnade objekt

Växande bransch

Auktioner är något som blivit populärt och en marknad med stor tillväxt

Teamwork

På Juneporten så jobbar vi nära våra kollegor och hjälps åt i vardagens utmaningar

Lediga tjänster

Några tjänster vi söker just nu

Flera län

Besök vår vardag

Alla våra dagar ser annorlunda ut, följ med oss en dag på jobbet.

Spontanansökan

Vi är alltid intresserade av nya talanger, skicka din ansökan idag!

Säljare

Sälj med Juneporten

Budgivare

Lägg bud på objekt

BOKA DEMO

Fyll i formuläret nedan för att skicka iväg en demoförfrågan, så återkommer vi inom kort.

Allmänna villkor

Senast uppdaterad 2022-02-18

1. Tillämpning Dessa allmänna villkor, [•] (“Villkoren”) innehåller de bestämmelser enligt vilka Användare (se definition nedan) ingått avtal med Sefino Group AB, 559224–3025 (”Juneporten”) och är alltså de villkor som reglerar användandet av Användares användning av Juneportens webbplatser och tjänster i övrigt (”Tjänsterna”). Juneporten har rätt att ändra Villkoren som därefter blir tillämpliga för allt användande av Tjänsterna efter det att de publicerats på Juneportens hemsida alternativt godkänts särskilt av Användare. 2. Användare Tjänsterna nyttjas dels av juridiska och fysiska personer som registrerat ett konto i syfte att köpa produkter och delta i budgivningar (”Köpare”) samt dels av juridiska och fysiska personer som registrerat ett konto i syfte att sälja sina produkter (”Säljare”). Köpare och Säljare benämns gemensamt (”Användare”). Användare som är fysiska personer måste ha fyllt 18 år [och samtliga Säljare ska kunna identifiera sig via Bankid eller motsvarande avancerad elektronisk signatur.] Fysisk person som registrerar en juridisk person som Användare, bekräftar att denne har behörighet och befogenhet att företräda och binda företaget till Villkoren. Köpare som är konsument enligt definitionen i konsumentköplagen benämns nedan som (”Konsument”). 3. Tjänster Tjänsterna består huvudsakligen i tillhandahållande av en marknadsplats som möjliggör för Säljare att saluföra, publicera annonser och sälja olika varor (”Objekt”) samt för Köpare att köpa Objekt. Juneporten är en endast marknadsplats och därmed inte auktionsförrättare enligt traditionell mening. Juneporten är inte agent, förmedlare, kommissionär eller på annat sätt part i köpet som sker mellan Köpare och Säljare. Avtal om köp ingås direkt mellan Köpare och Säljare i enlighet med bestämmelser i dessa Villkor och Juneporten är inte ägare av Objekten. 4. Budgivning, betalning och avhämtning Säljaren förbinder sig att sälja ett publicerat Objekt för ett pris uppgående till minst reservationspris. Köparen förbinder sig att, i enlighet med Villkoren, till det pris som utgör Köparens högsta bud. Köpare har möjlighet att registrera ett s.k. autobud. Detta innebär att Tjänsterna automatiskt registrerar det lägsta möjliga budet för att vinna budgivning, upp till det maximala bud som Köparen angett. Det maximala budet är inte synligt för andra Användare. Säljare har möjlighet att annonsera ett Objekt till ett förbestämt fast pris (”Direktköp”). Om någon Köpare under budgivningen accepterar att köpa Objektet till det pris som angetts för Direktköp avslutas auktionen automatiskt. Budgivning avslutas på angivet klockslag, men förlängs med två minuter om ett nytt bud läggs inom två minuter före avslutstiden. När en budgivning är färdig och Användarna meddelats därom, ska den Köpare som vunnit budgivningen, betala köpeskillingen samt Slagavgift till Juneporten i enlighet med betalningsinstruktion som utställs av Juneporten (”Betalning”). Köparen och Säljaren ska efter Betalning komma överens om plats och tidpunkt för avlämnande. Om inget annat överenskommits, ska Köparen hämta Objektet på den ort som Säljaren angivit i annonsen inom 14 dagar från Betalning (”Avhämtning”). Om Betalning eller Avhämtning inte sker inom den tid som följer av Villkoren har Juneporten rätt att kräva ersättning från Köparen med [500] kronor exklusive mervärdesskatt per påbörjad vecka till dess att avhämtning sker (”Förseningsavgift”), om inte Köparen kan visa att förseningen beror på Säljaren, i vilket fall Säljaren istället ska betala Förseningsavgiften. Juneporten förbehåller sig rätten att avgöra vilken Användare som ska erlägga Förseningsavgiften baserat på underlag som presenteras av respektive Användare. För det fall Betalning eller Avhämtning inte sker inom den tiden som följer av Villkoren, eller 10 dagar därefter, ska den Användare som inte är orsaken till dröjsmålet ha rätt att häva köpet. Den vållande Användaren ska, utöver Förseningsavgift, erlägga den Provision och Slagavgift till Juneporten, som hade tillfallit Juneporten för det fall köpet fullgjorts. Detta begränsar inte den andra Användarens rätt till skadestånd med anledning av avtalsbrottet som föranlett hävningen. 5. Leveransgodkännande Vid Avhämtning ska Köparen noggrant undersöka och godkänna att Objektets skick. Objektet säljs i befintligt skick om inget annat anges. Köparen ska godkänna Objektet förutom om:

a) Objektet inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som Säljaren har lämnats i annonsen och som kan antas ha inverkat på köpet; b) Säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande Objektets egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som Köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet; eller c) Objektet är i väsentligt sämre skick än Köparen med hänsyn till Objektets utgångspris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta

För det fall Objektet godkänns ska Köparen vid Avhämtningen signera ett leveransgodkännande som tillhandahålls av Juneporten (”Leveransgodkännande”). När Säljaren tillhandahållit Juneporten med ett Leveransgodkännande som är signerat av Köparen, överför Juneporten den av Köparen erlagda köpeskillingen till Säljaren med avdrag för Provisionen (se definition nedan). Säljaren är ansvarig för att kontrollera att han eller hon erhållit ett korrekt och behörigen undertecknat Leveransgodkännande innan dess att Objektet lämnas till Köparen. För det fall Köparen inte godkänner Objektet ska Köparen omgående reklamera till Säljaren och meddela Juneporten om reklamationen skriftligen och utförligt ange grunden för detta. För det fall Juneporten gör bedömningen att Köparen har en godtagbar grund för att inte godkänna Objektet enligt a-c ovan, så återbetalar Juneporten köpeskillingen till Köparen. Bedömer Juneporten att det saknas grund enligt a-c ovan ska Juneporten utbetala köpeskillingen till Säljaren. Detta innebär endast att Juneporten ges en rätt att bestämma till vilken part som utbetalning ska ske. Det innebär dock inte att Juneporten prövar en tvist mellan parterna eller fattar ett civilrättsligt bindande beslut parterna. Det står parterna fritt att fullfölja tvisten i annat forum. Sagda förfarande påverkar inte heller Konsuments eventuella möjlighet att ångra ett köp enligt tvingande lagstiftning, sådan ångerrätt ska i så fall göras gällande direkt emot Säljaren. Är det en annan person än Köparen som avhämtar Objektet skall även denna person uppvisa giltig ID-handling samt en fullmakt att för Köparens räkning undersöka och godkänna Objektet och underteckna Leveransgodkännande. 6. Köparens skyldigheter Samtliga bud som lämnas av en Köpare via Tjänsterna är bindande, oavsett om budet har uppnått reservationspris eller inte. För det fall reservationspris inte är uppnått är budet giltigt i tre dagar efter auktionens avslut och kan när som helst accepteras av Säljaren. Köparen är skyldig att under tiden då bud är giltigt kontrollera huruvida accept har inkommit genom inloggning på Köparens konto på Tjänsterna. Därutöver bekräftar Köparen att:

a) Köparen ansvarar för att noggrant läsa hela annonsen innan denne lägger bud på eller på annat sätt förbinder sig att köpa ett Objekt; b) Köparen är medveten om att den information som framgår av annonsen är Säljarens uppgifter och att dessa inte har granskats av Juneporten som därför inte garanterar korrektheten i de uppgifter som publiceras och inte heller ansvarar för utfästelser som Säljaren lämnar i annonsen; samt c) ett bindande avtal mellan Köpare och Säljare ingås om Säljaren accepterar Köparens bud.

7. Säljarens skyldigheter Säljaren har, genom att publicera en annons, förbundit sig att sälja Objektet till det pris som framgår av det högsta budet när budgivningen avslutas (förutsatt att det högsta budet överstiger av Säljaren angivet reservationspris). Säljarens anbud om försäljning till reservationspris kvarstår, för det fall reservationspriset inte uppnås, i 72 timmar efter avslutad auktion (”Förlängd Anbudstid”). Under den Förlängda Anbudstiden ger Säljaren en oinskränkt fullmakt till Juneporten att å Säljarens vägnar förhandla med Köpare för att uppnå reservationspriset, för det fall Juneporten lyckas förbinder sig Säljaren att sälja Objektet till den aktuella Köparen i enlighet med Villkoren. Därutöver bekräftar Säljaren att:

a) Säljaren inte kommer att publicera, saluföra eller ladda upp innehåll eller Objekt i felaktiga eller vilseledande kategorier i Tjänsterna; b) Säljaren äger Objektet och fritt kan överlåta detsamma samt att Objektet inte belastas av någon panträtt eller annan sakrätt; c) Säljaren accepterar att Juneporten har rätt att avräkna Provision och Slagavgift från erlagd betalning; d) Säljaren inte kommer underlåta att leverera eller avlämna Objekt som publicerats på Tjänsterna; e) Säljaren inte, direkt eller indirekt, kommer att söka påverka slutpriset med användande av s.k. bulvaner; f) Säljaren i publicerad annons kommer att uppge en adekvat och rättvisande objektbeskrivning och bild som ger ett grundligt underlag för bedömning av Objektets verkliga skick; g) att Säljaren inte kommer att publicera annonser eller annonsera Objekt med stötande eller på annat sätt vilseledande eller olämpligt innehåll; samt h) Säljaren, för det fall Köparen är en Konsument, att följa Konsumentköplagens tvingande regler, samt om Säljaren är en näringsidkare, de tvingande regler som följer av lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

8. Användares skyldigheter Samtliga Användare bekräftar att:
d) Användaren inte använder Tjänsterna om Användare är under 18 år;
e) Användaren ensamt är ansvarig för att säkerställa att ingen annan än Användaren har tillgång till Användarens inloggningsuppgifter och ska inte tillåta annan att direkt eller indirekt använda sådana uppgifter;
f) Användare inte kommer bryta mot eller kringgå tvingande lag, tredje mans rättigheter eller övriga av Juneportens villkor;
g) Användaren har läst Villkoren och accepterar dessa i sin helhet; samt
h) Användaren inte kommer distribuera eller publicera virus eller annan skadlig teknik som kan leda till skada för Juneporten eller Användare;
9. Avgifter Juneporten tar ut en avgift av försäljningspriset beroende på typ av Objekt i enlighet med vid var tid gällande prislista, som finns publicerade på Juneportens hemsida (”Provisionen”). Förändring i prislistan gäller för annonser som publiceras efter att prisändringen publicerats på hemsida. Om budgivningen uppnår av Säljaren angivet reservationspris men försäljningen uteblir och detta beror på Säljaren, ska Säljaren ändå betala Provisionen till Juneporten. Aktiv prislista för försäljningsprovision:
 Prisgrupper Provision
0- 9 999 kr 15 %
10 000 – 49 999 kr 8 %
50 000 kr + 5 % (Max 25 000 kr exkl.moms)
Köparen ska utöver köpeskillingen betala en avgift till Juneporten som är på förhand bestämd och angiven i annonsen (”Slagavgiften”). Om försäljningen uteblir och detta beror på Köparen, ska Köparen ändå betala Slagavgiften till Juneporten. 10. Ansvar för fel Säljaren ansvarar ensamt för eventuella fel i ett Objekt och Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot Juneporten i anledning av köpet. 11. Riskövergång Risken för att Objektet försämras går över från Säljaren till Köparen vid Avhämtning Sker inte Avhämtning i rätt tid och beror det på Köparen eller något förhållande på hans sida, går risken över på Köparen när Säljaren har gjort vad som ankommer på honom för att Avhämtning ska kunna ske. 12. Reklamation Köparen får inte åberopa att Objektet är felaktigt om den inte lämnar Säljaren meddelande om felet innan det att Leveransgodkännandet undertecknats. 13. Internationella köp Vid försäljning utanför Sverige ansvarar Säljare och Köpare för att följa alla lagar och regler som gäller för internationell försäljning, köp och frakt av föremål. Köpare i ett land utanför EU betalar alltid svensk moms på objekt. Vid uppvisande av giltigt VAT-nummer ges Köparen möjlighet att få momsbeloppet återbetalat. För att få undanta försäljningen från svensk moms måste varorna exporteras till ett annat EU-land samt köparen ska tillhandahålla Juneporten med giltigt VAT-nummer samt exporthandlingar inom 10 dagar från avhämtning. Köparen ansvarar för att vid avhämtning exportera varan ut ur Sverige. 14. Ansvar för avtalsbrott Om Användare åsidosätter någon förpliktelse enligt dessa Villkor får Juneporten gentemot den kontraktsbrytande Användaren innehålla sina egna prestationer och begära fullgörelse eller rättelse enligt allmänna kontraktsrättsliga principer. Kontraktsbrytande Användare är också skyldig att utge ersättning för all skada, d.v.s. såväl direkt som indirekt, som han eller någon på hans sida orsakat Juneporten, oaktat oaktsamhet. 15. Säljarens skadelöshetsåtagande Säljaren ska hålla Juneporten skadeslös från alla kostnader, utlägg, förluster och annan skada som Juneporten åsamkas med anledning av krav som Köparen, myndighet eller annan riktar mot Juneporten på grund av köpet eller annonsering av Objektet. 16. Immateriella rättigheter Juneporten har rätt, men ingen skyldighet, att kommersiellt använda allt innehåll Användare tillhandahåller eller gör åtkomligt genom sin användning av Tjänsterna, t ex vid publicering av annonser eller saluförande, köp och/eller försäljning av varor och tjänster. Med (”Information”) skall enligt dessa Villkor förstås allt underlag som lämnas till Juneporten av en Användare. Användaren upplåter härmed åt Juneporten en geografiskt och i tid obegränsad, icke-exklusiv, oåterkallelig, kostnadsfri, fullt rätt, att använda, kopiera, reproducera, ändra, bearbeta, översätta, överföra, allmänt tillgängliggöra och/eller framföra den Information som publiceras för användandet av Tjänsterna. Upplåtelsen enligt detta villkor skall, i den utsträckning gällande rätt medger, även omfatta Användares ideella rättigheter till innehållet. Användaren garanterar och ansvarar för att all information gör åtkomligt för Juneporten vid användning av Tjänsterna, är korrekt och inte konfidentiell. Användaren garanterar vidare att innehållet inte kränker eller gör intrång i någon materiell eller immateriell rättighet tillhörande tredje man. 17. Intrång i annans rätt Säljaren garanterar och ansvarar för att Juneporten genom publicering av annons med tillhörande bilder inte gör intrång i annans rätt. Säljaren ska hålla Juneporten skadelös avseende intrång eller påstådda intrång i tredje mans immateriella rättigheter genom publicering av annonser med tillhörande bilder. Säljaren ska därför bland annat försvara Juneporten om krav riktas mot denne med påstående om intrång och ersätta Säljaren för kostnader och skadestånd som uppstår vid sådana krav genom exempelvis förlikning eller dom. Till undvikande av tvivel förklarar sig Säljaren beredd att ensamt löpande bekosta sådana kostnader som uppstår fram till den tidpunkt då slutlig dom eller förlikning inträder. 18. Personuppgifter Juneporten hanterar alla personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Vid registrering som Användare ges Juneporten tillstånd att använda Användarens uppgifter för att kunna uppfylla Juneportens åtaganden. Samtliga personuppgifter hanteras i enlighet med Juneportens integritetspolicy. 19. Konsument Dessa Villkor är inte avsedda att begränsa eller förändra rättigheter som Konsument har enligt tvingande lagstiftning. För det fall någon av bestämmelserna i Villkoren anses strida mot tvingande lagstiftning, ska ändå övriga bestämmelser i dessa Villkor allt jämt äga giltighet. Konsument samtycker härmed till att inte ha någon rätt att ångra Villkoren enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) efter det att Juneporten har påbörjat tillhandahållandet av Tjänsterna. 20. Juneportens rätt att stänga av Användare och ta bort annonser Juneporten har rätt att begränsa, stänga eller säga upp Tjänsterna och Användare inkluderat, men inte begränsat till, att stoppa bud, ta bort annonser och vidta tekniska samt rättsliga åtgärder för att hindra Användare från att använda Tjänsterna för det fall Juneporten anser att Användare brutit mot dessa Villkor, lag eller i övrigt i strid Juneportens värdegrunder. Juneporten har rätt att avbryta pågående budgivningsprocess och bortse från bud. Juneporten har också rätt att bestämma om budgivning ska göras om på grund av tekniska problem, felskrivningar eller annat sakligt skäl. 21. Ansvar Juneporten ska inte i något fall ansvara gentemot Användare för direkta eller indirekta skada som orsakas av:
a) användning av Tjänsterna;
b) förseningar eller avbrott i Tjänsterna;
c) att ett bud inte registreras;
d) virus eller annan skadlig mjukvara som sprids genom Tjänsterna;
e) en avstängning eller annan åtgärd som vidtas rörande ditt konto med stöd av dessa Villkor;
f) anspråk med anledning av köpet av Objektet;
g) tryckfel eller skrivfel; samt
h) att annan Användare uppgivit en felaktig identitet, inte följer Villkoren eller i övrigt lämnat felaktig eller bristfällig information.
Bestämmelserna i dessa Villkor ska inte begränsa Juneportens ansvar vid grov vårdslöshet eller enligt tvingande lag. 22. Övrigt Skulle någon bestämmelse i Villkoren eller del därav befinnas ogiltig eller inte tillämpbar av domstol eller annan myndighet, ska vad som återstår av sådan bestämmelse och övriga bestämmelser i Villkoren alltjämt vara gällande. Juneporten har rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor utan att i förväg inhämta Användarens uttryckliga samtycke, förutsatt att vi överlåter dessa Villkor med samma bestämmelser eller bestämmelser som inte är mindre förmånliga för dig. Rubrikerna i dessa Villkor är införda enbart i redaktionellt syfte och ska inte påverka eller begränsa innehållet i respektive bestämmelse. Meddelanden enligt dessa Villkor ska skickas med rekommenderat brev till Juneportens i bolagsverket registrerade postadress. Juneporten kan skicka meddelanden till Användaren via e-post till den e-postadress som Användaren har registrerat i Tjänsterna. Ett sådant e-postmeddelande anses mottaget när det skickats. För det fall Juneporten istället skickar rekommenderat brev till Användares i Tjänsterna registrerade adress eller folkbokföringsadress, anses brevet ha mottagits efter tre dagar från avsändandet oaktat faktiskt mottagande.

Allmänna villkor

Senast uppdaterad 2022-02-18

1. Tillämpning
Dessa allmänna villkor, [•] (“Villkoren”) innehåller de bestämmelser enligt vilka Användare (se definition nedan) ingått avtal med Sefino Group AB, 559224–3025 (”Juneporten”) och är alltså de villkor som reglerar användandet av Användares användning av Juneportens webbplatser och tjänster i övrigt (”Tjänsterna”).

Juneporten har rätt att ändra Villkoren som därefter blir tillämpliga för allt användande av Tjänsterna efter det att de publicerats på Juneportens hemsida alternativt godkänts särskilt av Användare.

2. Användare
Tjänsterna nyttjas dels av juridiska och fysiska personer som registrerat ett konto i syfte att köpa produkter och delta i budgivningar (”Köpare”) samt dels av juridiska och fysiska personer som registrerat ett konto i syfte att sälja sina produkter (”Säljare”). Köpare och Säljare benämns gemensamt (”Användare”). Användare som är fysiska personer måste ha fyllt 18 år [och samtliga Säljare ska kunna identifiera sig via Bankid eller motsvarande avancerad elektronisk signatur.]

Fysisk person som registrerar en juridisk person som Användare, bekräftar att denne har behörighet och befogenhet att företräda och binda företaget till Villkoren.

Köpare som är konsument enligt definitionen i konsumentköplagen benämns nedan som (”Konsument”).

3. Tjänster
Tjänsterna består huvudsakligen i tillhandahållande av en marknadsplats som möjliggör för Säljare att saluföra, publicera annonser och sälja olika varor (”Objekt”) samt för Köpare att köpa Objekt. Juneporten är en endast marknadsplats och därmed inte auktionsförrättare enligt traditionell mening. Juneporten är inte agent, förmedlare, kommissionär eller på annat sätt part i köpet som sker mellan Köpare och Säljare. Avtal om köp ingås direkt mellan Köpare och Säljare i enlighet med bestämmelser i dessa Villkor och Juneporten är inte ägare av Objekten.

4. Budgivning, betalning och avhämtning

Säljaren förbinder sig att sälja ett publicerat Objekt för ett pris uppgående till minst reservationspris. Köparen förbinder sig att, i enlighet med Villkoren, till det pris som utgör Köparens högsta bud.

Köpare har möjlighet att registrera ett s.k. autobud. Detta innebär att Tjänsterna automatiskt registrerar det lägsta möjliga budet för att vinna budgivning, upp till det maximala bud som Köparen angett. Det maximala budet är inte synligt för andra Användare.

Säljare har möjlighet att annonsera ett Objekt till ett förbestämt fast pris (”Direktköp”). Om någon Köpare under budgivningen accepterar att köpa Objektet till det pris som angetts för Direktköp avslutas auktionen automatiskt.

Budgivning avslutas på angivet klockslag, men förlängs med två minuter om ett nytt bud läggs inom två minuter före avslutstiden.

När en budgivning är färdig och Användarna meddelats därom, ska den Köpare som vunnit budgivningen, betala köpeskillingen samt Slagavgift till Juneporten i enlighet med betalningsinstruktion som utställs av Juneporten (”Betalning”). Köparen och Säljaren ska efter Betalning komma överens om plats och tidpunkt för avlämnande. Om inget annat överenskommits, ska Köparen hämta Objektet på den ort som Säljaren angivit i annonsen inom 14 dagar från Betalning (”Avhämtning”). Om Betalning eller Avhämtning inte sker inom den tid som följer av Villkoren har Juneporten rätt att kräva ersättning från Köparen med [500] kronor exklusive mervärdesskatt per påbörjad vecka till dess att avhämtning sker (”Förseningsavgift”), om inte Köparen kan visa att förseningen beror på Säljaren, i vilket fall Säljaren istället ska betala Förseningsavgiften. Juneporten förbehåller sig rätten att avgöra vilken Användare som ska erlägga Förseningsavgiften baserat på underlag som presenteras av respektive Användare.

För det fall Betalning eller Avhämtning inte sker inom den tiden som följer av Villkoren, eller 10 dagar därefter, ska den Användare som inte är orsaken till dröjsmålet ha rätt att häva köpet. Den vållande Användaren ska, utöver Förseningsavgift, erlägga den Provision och Slagavgift till Juneporten, som hade tillfallit Juneporten för det fall köpet fullgjorts. Detta begränsar inte den andra Användarens rätt till skadestånd med anledning av avtalsbrottet som föranlett hävningen.

5. Leveransgodkännande
Vid Avhämtning ska Köparen noggrant undersöka och godkänna att Objektets skick. Objektet säljs i befintligt skick om inget annat anges.

Köparen ska godkänna Objektet förutom om:

a) Objektet inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som Säljaren har lämnats i annonsen och som kan antas ha inverkat på köpet;
b) Säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande Objektets egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som Köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet; eller
c) Objektet är i väsentligt sämre skick än Köparen med hänsyn till Objektets utgångspris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta

För det fall Objektet godkänns ska Köparen vid Avhämtningen signera ett leveransgodkännande som tillhandahålls av Juneporten (”Leveransgodkännande”). När Säljaren tillhandahållit Juneporten med ett Leveransgodkännande som är signerat av Köparen, överför Juneporten den av Köparen erlagda köpeskillingen till Säljaren med avdrag för Provisionen (se definition nedan). Säljaren är ansvarig för att kontrollera att han eller hon erhållit ett korrekt och behörigen undertecknat Leveransgodkännande innan dess att Objektet lämnas till Köparen.  

För det fall Köparen inte godkänner Objektet ska Köparen omgående reklamera till Säljaren och meddela Juneporten om reklamationen skriftligen och utförligt ange grunden för detta. För det fall Juneporten gör bedömningen att Köparen har en godtagbar grund för att inte godkänna Objektet enligt a-c ovan, så återbetalar Juneporten köpeskillingen till Köparen. Bedömer Juneporten att det saknas grund enligt a-c ovan ska Juneporten utbetala köpeskillingen till Säljaren. Detta innebär endast att Juneporten ges en rätt att bestämma till vilken part som utbetalning ska ske. Det innebär dock inte att Juneporten prövar en tvist mellan parterna eller fattar ett civilrättsligt bindande beslut parterna. Det står parterna fritt att fullfölja tvisten i annat forum. Sagda förfarande påverkar inte heller Konsuments eventuella möjlighet att ångra ett köp enligt tvingande lagstiftning, sådan ångerrätt ska i så fall göras gällande direkt emot Säljaren.

Är det en annan person än Köparen som avhämtar Objektet skall även denna person uppvisa giltig ID-handling samt en fullmakt att för Köparens räkning undersöka och godkänna Objektet och underteckna Leveransgodkännande.

6. Köparens skyldigheter
Samtliga bud som lämnas av en Köpare via Tjänsterna är bindande, oavsett om budet har uppnått reservationspris eller inte. För det fall reservationspris inte är uppnått är budet giltigt i tre dagar efter auktionens avslut och kan när som helst accepteras av Säljaren. Köparen är skyldig att under tiden då bud är giltigt kontrollera huruvida accept har inkommit genom inloggning på Köparens konto på Tjänsterna.

Därutöver bekräftar Köparen att:

a) Köparen ansvarar för att noggrant läsa hela annonsen innan denne lägger bud på eller på annat sätt förbinder sig att köpa ett Objekt;
b) Köparen är medveten om att den information som framgår av annonsen är Säljarens uppgifter och att dessa inte har granskats av Juneporten som därför inte garanterar korrektheten i de uppgifter som publiceras och inte heller ansvarar för utfästelser som Säljaren lämnar i annonsen; samt
c) ett bindande avtal mellan Köpare och Säljare ingås om Säljaren accepterar Köparens bud.

7. Säljarens skyldigheter
Säljaren har, genom att publicera en annons, förbundit sig att sälja Objektet till det pris som framgår av det högsta budet när budgivningen avslutas (förutsatt att det högsta budet överstiger av Säljaren angivet reservationspris). Säljarens anbud om försäljning till reservationspris kvarstår, för det fall reservationspriset inte uppnås, i 72 timmar efter avslutad auktion (”Förlängd Anbudstid”). Under den Förlängda Anbudstiden ger Säljaren en oinskränkt fullmakt till Juneporten att å Säljarens vägnar förhandla med Köpare för att uppnå reservationspriset, för det fall Juneporten lyckas förbinder sig Säljaren att sälja Objektet till den aktuella Köparen i enlighet med Villkoren.

Därutöver bekräftar Säljaren att:

a) Säljaren inte kommer att publicera, saluföra eller ladda upp innehåll eller Objekt i felaktiga eller vilseledande kategorier i Tjänsterna;
b) Säljaren äger Objektet och fritt kan överlåta detsamma samt att Objektet inte belastas av någon panträtt eller annan sakrätt;
c) Säljaren accepterar att Juneporten har rätt att avräkna Provision och Slagavgift från erlagd betalning;
d) Säljaren inte kommer underlåta att leverera eller avlämna Objekt som publicerats på Tjänsterna;
e) Säljaren inte, direkt eller indirekt, kommer att söka påverka slutpriset med användande av s.k. bulvaner;
f) Säljaren i publicerad annons kommer att uppge en adekvat och rättvisande objektbeskrivning och bild som ger ett grundligt underlag för bedömning av Objektets verkliga skick;
g) att Säljaren inte kommer att publicera annonser eller annonsera Objekt med stötande eller på annat sätt vilseledande eller olämpligt innehåll; samt
h) Säljaren, för det fall Köparen är en Konsument, att följa Konsumentköplagens tvingande regler, samt om Säljaren är en näringsidkare, de tvingande regler som följer av lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

8. Användares skyldigheter
Samtliga Användare bekräftar att:

d) Användaren inte använder Tjänsterna om Användare är under 18 år;
e) Användaren ensamt är ansvarig för att säkerställa att ingen annan än Användaren har tillgång till Användarens inloggningsuppgifter och ska inte tillåta annan att direkt eller indirekt använda sådana uppgifter;
f) Användare inte kommer bryta mot eller kringgå tvingande lag, tredje mans rättigheter eller övriga av Juneportens villkor;
g) Användaren har läst Villkoren och accepterar dessa i sin helhet; samt

h) Användaren inte kommer distribuera eller publicera virus eller annan skadlig teknik som kan leda till skada för Juneporten eller Användare;

9. Avgifter
Juneporten tar ut en avgift av försäljningspriset beroende på typ av Objekt i enlighet med vid var tid gällande prislista, som finns publicerade på Juneportens hemsida (”Provisionen”). Förändring i prislistan gäller för annonser som publiceras efter att prisändringen publicerats på hemsida. Om budgivningen uppnår av Säljaren angivet reservationspris men försäljningen uteblir och detta beror på Säljaren, ska Säljaren ändå betala Provisionen till Juneporten.

Köparen ska utöver köpeskillingen betala en avgift till Juneporten som är på förhand bestämd och angiven i annonsen (”Slagavgiften”). Om försäljningen uteblir och detta beror på Köparen, ska Köparen ändå betala Slagavgiften till Juneporten.

10. Ansvar för fel
Säljaren ansvarar ensamt för eventuella fel i ett Objekt och Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot Juneporten i anledning av köpet.

11. Riskövergång
Risken för att Objektet försämras går över från Säljaren till Köparen vid Avhämtning

Sker inte Avhämtning i rätt tid och beror det på Köparen eller något förhållande på hans sida, går risken över på Köparen när Säljaren har gjort vad som ankommer på honom för att Avhämtning ska kunna ske.

12. Reklamation
Köparen får inte åberopa att Objektet är felaktigt om den inte lämnar Säljaren meddelande om felet innan det att Leveransgodkännandet undertecknats.

13. Internationella köp
Vid försäljning utanför Sverige ansvarar Säljare och Köpare för att följa alla lagar och regler som gäller för internationell försäljning, köp och frakt av föremål.

Köpare i ett land utanför EU betalar alltid svensk moms på objekt. Vid uppvisande av giltigt VAT-nummer ges Köparen möjlighet att få momsbeloppet återbetalat. För att få undanta försäljningen från svensk moms måste varorna exporteras till ett annat EU-land samt köparen ska tillhandahålla Juneporten med giltigt VAT-nummer samt exporthandlingar inom 10 dagar från avhämtning. Köparen ansvarar för att vid avhämtning exportera varan ut ur Sverige.  

14. Ansvar för avtalsbrott
Om Användare åsidosätter någon förpliktelse enligt dessa Villkor får Juneporten gentemot den kontraktsbrytande Användaren innehålla sina egna prestationer och begära fullgörelse eller rättelse enligt allmänna kontraktsrättsliga principer.

Kontraktsbrytande Användare är också skyldig att utge ersättning för all skada, d.v.s. såväl direkt som indirekt, som han eller någon på hans sida orsakat Juneporten, oaktat oaktsamhet.

15. Säljarens skadelöshetsåtagande
Säljaren ska hålla Juneporten skadeslös från alla kostnader, utlägg, förluster och annan skada som Juneporten åsamkas med anledning av krav som Köparen, myndighet eller annan riktar mot Juneporten på grund av köpet eller annonsering av Objektet.

16. Immateriella rättigheter
Juneporten har rätt, men ingen skyldighet, att kommersiellt använda allt innehåll Användare tillhandahåller eller gör åtkomligt genom sin användning av Tjänsterna, t ex vid publicering av annonser eller saluförande, köp och/eller försäljning av varor och tjänster. Med (”Information”) skall enligt dessa Villkor förstås allt underlag som lämnas till Juneporten av en Användare.

Användaren upplåter härmed åt Juneporten en geografiskt och i tid obegränsad, icke-exklusiv, oåterkallelig, kostnadsfri, fullt rätt, att använda, kopiera, reproducera, ändra, bearbeta, översätta, överföra, allmänt tillgängliggöra och/eller framföra den Information som publiceras för användandet av Tjänsterna. Upplåtelsen enligt detta villkor skall, i den utsträckning gällande rätt medger, även omfatta Användares ideella rättigheter till innehållet.

Användaren garanterar och ansvarar för att all information gör åtkomligt för Juneporten vid användning av Tjänsterna, är korrekt och inte konfidentiell. Användaren garanterar vidare att innehållet inte kränker eller gör intrång i någon materiell eller immateriell rättighet tillhörande tredje man.

17. Intrång i annans rätt
Säljaren garanterar och ansvarar för att Juneporten genom publicering av annons med tillhörande bilder inte gör intrång i annans rätt.

Säljaren ska hålla Juneporten skadelös avseende intrång eller påstådda intrång i tredje mans immateriella rättigheter genom publicering av annonser med tillhörande bilder. Säljaren ska därför bland annat försvara Juneporten om krav riktas mot denne med påstående om intrång och ersätta Säljaren för kostnader och skadestånd som uppstår vid sådana krav genom exempelvis förlikning eller dom. Till undvikande av tvivel förklarar sig Säljaren beredd att ensamt löpande bekosta sådana kostnader som uppstår fram till den tidpunkt då slutlig dom eller förlikning inträder.

18. Personuppgifter
Juneporten hanterar alla personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Vid registrering som Användare ges Juneporten tillstånd att använda Användarens uppgifter för att kunna uppfylla Juneportens åtaganden.

Samtliga personuppgifter hanteras i enlighet med Juneportens integritetspolicy.

19. Konsument
Dessa Villkor är inte avsedda att begränsa eller förändra rättigheter som Konsument har enligt tvingande lagstiftning. För det fall någon av bestämmelserna i Villkoren anses strida mot tvingande lagstiftning, ska ändå övriga bestämmelser i dessa Villkor allt jämt äga giltighet.

Konsument samtycker härmed till att inte ha någon rätt att ångra Villkoren enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) efter det att Juneporten har påbörjat tillhandahållandet av Tjänsterna.

20. Juneportens rätt att stänga av Användare och ta bort annonser
Juneporten har rätt att begränsa, stänga eller säga upp Tjänsterna och Användare inkluderat, men inte begränsat till, att stoppa bud, ta bort annonser och vidta tekniska samt rättsliga åtgärder för att hindra Användare från att använda Tjänsterna för det fall Juneporten anser att Användare brutit mot dessa Villkor, lag eller i övrigt i strid Juneportens värdegrunder. 

Juneporten har rätt att avbryta pågående budgivningsprocess och bortse från bud. Juneporten har också rätt att bestämma om budgivning ska göras om på grund av tekniska problem, felskrivningar eller annat sakligt skäl.

21. Ansvar
Juneporten ska inte i något fall ansvara gentemot Användare för direkta eller indirekta skada som orsakas av:

a) användning av Tjänsterna;
b) förseningar eller avbrott i Tjänsterna;
c) att ett bud inte registreras;
d) virus eller annan skadlig mjukvara som sprids genom Tjänsterna;
e) en avstängning eller annan åtgärd som vidtas rörande ditt konto med stöd av dessa Villkor;
f) anspråk med anledning av köpet av Objektet;
g) tryckfel eller skrivfel; samt
h) att annan Användare uppgivit en felaktig identitet, inte följer Villkoren eller i övrigt lämnat felaktig eller bristfällig information. 

Bestämmelserna i dessa Villkor ska inte begränsa Juneportens ansvar vid grov vårdslöshet eller enligt tvingande lag.

22. Övrigt
Skulle någon bestämmelse i Villkoren eller del därav befinnas ogiltig eller inte tillämpbar av domstol eller annan myndighet, ska vad som återstår av sådan bestämmelse och övriga bestämmelser i Villkoren alltjämt vara gällande.

Juneporten har rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor utan att i förväg inhämta Användarens uttryckliga samtycke, förutsatt att vi överlåter dessa Villkor med samma bestämmelser eller bestämmelser som inte är mindre förmånliga för dig.

Rubrikerna i dessa Villkor är införda enbart i redaktionellt syfte och ska inte påverka eller begränsa innehållet i respektive bestämmelse.

Meddelanden enligt dessa Villkor ska skickas med rekommenderat brev till Juneportens i bolagsverket registrerade postadress. Juneporten kan skicka meddelanden till Användaren via e-post till den e-postadress som Användaren har registrerat i Tjänsterna. Ett sådant e-postmeddelande anses mottaget när det skickats. För det fall Juneporten istället skickar rekommenderat brev till Användares i Tjänsterna registrerade adress eller folkbokföringsadress, anses brevet ha mottagits efter tre dagar från avsändandet oaktat faktiskt mottagande.

Hur fungerar reservationspris?

Reservationspriset representerar det minsta belopp som du kan tänka dig att sälja ditt objekt för. Om en auktion avslutas utan att uppnå reservationspriset kommer vi att kontakta säljaren och högstbjudande.

Hur fungerar direktköp?

Direktköp är det pris som säljaren kan tänka sig att sälja objektet för. Om budgivare accepterar priset kommer auktionen automatiskt att avslutas och budgivare vinner då auktionen. Detta är ett sätt för dig att få priset du begär innan auktionstiden går ut.

Logga in för att lägga upp auktion